Całkowite koszty kredytu | Odstąpienie od umowy kredytowej | Odsetki od kredytu

Całkowite koszty kredytu

Pierwszy kredyt

Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na zaciągnięcie kredytu, aby móc rozpocząć samodzielne niezależne życie. Przed podjęciem decyzji o kredycie należy jednak dokładnie przyjrzeć się wszelkim dodatkowym opłatom jakie mu towarzyszą. Należy sprawdzić jaki jest całkowity koszt kredytu, uwzględniający nie tylko odsetki, ale też wszelkie prowizje i opłaty.

Całkowite koszty kredytu

Przy podpisaniu umowy kredytowej ponosimy koszty prowizji naliczanej procentowo od kwoty kredytu. Poza prowizją za rozpatrzenie wniosku bank może nas również obciążyć opłatą za każdorazowe sporządzenie aneksu do umowy.

Często pojawiają się także dodatkowe opłaty, np. za wydanie zaświadczenia potwierdzającego spłatę raty kredytu. W przypadku kredytów długoterminowych, np. hipotecznych, spotykamy dodatkowe koszty, takie jak: koszt wyceny nieruchomości, koszt zabezpieczenia kredytu związany z ubezpieczeniem do czasu wpisu hipoteki na rzecz banku, opłaty za wpis hipoteki, koszt ewentualnych zmian warunków umowy w trakcie spłaty czy koszt spłaty kredytu przed terminem. Dodatkowym kosztem jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Bardzo często wymaganą formą zabezpieczenia jest ubezpieczenie na życie kredytobiorcy, co zwykle również wiąże się z poważnym wydatkiem. Pamiętajmy o tym, że prowizję i wysokość oprocentowania możemy negocjować, zwłaszcza jeśli korzystamy z innych produktów danej instytucji finansowej.

Odstąpienie od umowy kredytowej

W przypadku umowy o kredyt konsumencki możemy odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od dnia jej zawarcia. Należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i dostarczyć osobiście lub wysyłać listem poleconym. Oświadczenie skutkuje oczywiście obowiązkiem zwrotu kredytu, chyba że pieniądze zostały przekazane bezpośrednio sprzedawcy (lub wykonawcy usługi), u którego zakup był kredytowany – wówczas to on powinien zwrócić pieniądze. Konsument zobowiązany jest zapłacić określoną w umowie opłatę za zawarcie umowy (opłatę przygotowawczą) i pokryć koszty ustanowienia zabezpieczenia. Ważne jest, że odstąpienie od umowy kredytowej nie oznacza równoczesnego odstąpienia od umowy zakupu (np. rezygnacji z kupionego na raty towaru). Są to dwie niezależne umowy. Dlatego też, jeśli odstąpimy od umowy kredytowej, trzeba liczyć się z koniecznością natychmiastowej zapłaty ceny towaru lub usługi. Pamiętajmy, że podejmując decyzję o zaciągnięciu kredytu, powinniśmy się kierować własnym zdrowym rozsądkiem. Nasza decyzja powinna  być świadoma i w pełni odpowiedzialna, aby uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości.

Dodaj komentarz