Umowa leasingu | Strony umowy leasingu | Leasingodawca | Leasingobiorca

Umowa leasingu

Umowa

Umowa jest to rodzaj porozumienia pomiędzy minimum dwiema stronami. Stronami umowy może być także więcej podmiotów. Poprzez umowę strony ustalają swoje prawa i obowiązki.

Umowa leasingu

Definicje umowy leasingu regulują przepisy kodeksu cywilnego. Jest to umowa, która musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oznacza to, że aby była ważna i miała skutki prawne musi zostać sporządzona na piśmie i podpisana przez strony umowy leasingu.

Poprzez umowę leasingu rozumiemy przekazanie prawa do użytkowania rzeczy. Podmiot finansujący przekazuje w użytkowanie daną rzecz leasingobiorcy. Umowa leasingu jest zawierana na określony czas. Jest to także umowa odpłatna.  W zamian za prawo użytkowania, leasingobiorca zobowiązuje się do spłaty rat. Raty te nazywane są inaczej opłatą leasingu.

Podmioty umowy leasingu

Leasingodawca

Leasingodawca to inaczej mówiąc podmiot finansujący. Jest właścicielem rzeczy. W umowie leasingu leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania rzeczy. Przedmiot tej jest przekazywany w użytkowanie odpłatnie na czas określony w umówię leasingu. Leasingodawca to najczęściej wyspecjalizowana firma, która specjalizuje się w finansowaniu rzeczy, które przeznaczone są w celu późniejszego przekazania w leasing. Możemy także spotkać się z sytuacją, kiedy to leasingodawcą jest bezpośrednio wytwórca danych przedmiotów.

Leasingobiorca

Leasingobiorcą jest korzystający z przedmiotu. W myśl umowy leasingu, leasingobiorca otrzymuje na swoje potrzeby, w użytkowanie jakąś rzecz. W zamian za prawo do użytkowania przedmiotu zobowiązuje się spłacać raty w terminie. Jest to tak zwana opłata leasingowa.

Zbywający

Kolejnym podmiotem  umowy leasingu może być także zbywający. Jest to podmiot od którego leasingodawca nabywa własność rzeczy, którą następnie oddaje w leasing. Wraz z umowa leasingu, finansujący przekazuje korzystającemu, odpis umowy zawartej ze zbywającym przedmiot.

Wpis za pomocą Habza Finanse.

Dodaj komentarz