Kredyt i rozdzielność majątkowa | Intercyza | Kto będzie spłacał kredyt po rozwodzie

Kredyt i rozdzielność majątkowa

Kredyt

Kredyt to umowa dwustronna, zawierana pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Obie strony zawierając umowę kredytu zobowiązują się spełnić obowiązki z niej wynikające. Mianowicie, bank zgadza się przekazać kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych na określony w umowie kredytu cel. Kredytobiorca natomiast zgadza się przeznaczyć przekazane mu pieniądze na cel wynikający z umowy oraz spłacić raty kredytu wraz z należnymi odsetkami w określonych terminach.

Rozdzielność majątkowa

Nie raz słyszeliśmy pojęcie intercyzy. Doskonale wiemy także co to jest. Jednak w Polsce instytucja ta jest jeszcze bardzo mało popularna. O intercyzie słyszymy przede wszystkim w mediach, kiedy to związki małżeńskie zawierane są przez osoby zamożne i bardzo zamożne. Wielomilionowe majątki, będące własności przyszłego małżonka, przechodzące z pokolenia na pokolenie, aby nie zostały dzielone i nie znalazły się w niepowołanych rękach muszą zostać zabezpieczone. W tym celu małżonkowie podpisują intercyzę, która jasno określa podział majątku w razie rozwodu. Inaczej mówiąc, w ten sposób pozostaje rozdzielność majątkowa.

Warto bowiem wiedzieć, że nie tylko nasz majątek podlega podziałowi w razie rozwodu. Wszelkie zobowiązania i długi również dotyczą obu małżonków chyba, że zawarta intercyza stanowi inaczej.

Kredyt i rozdzielność majątkowa

Zarówno majątek jak i długi, które mamy jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego są tylko i wyłącznie nasze. Jeśli więc przed wzięciem ślubu zaciągnęliśmy kredyt, ewentualne konsekwencje nieterminowej spłaty rat, będą dotyczyły tylko nas. Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się natomiast z powstaniem wspólnoty majątkowej. Od dnia ślubu wszelki pozyskany majątek, a także długi, dotyczą w równym stopniu obu małżonków. Wszystko to czego dorobimy się w czasie trwania małżeństwa jest należne w równej części współmałżonkom. Nie będziemy mogli także samodzielnie zaciągnąć kredytu w banku. Wspólnota majątkowa zakłada bowiem, że drugi z małżonków musi wyrazić zgodę na kredyt w banku. Jest to oczywiste z racji tego, że zobowiązanie obciąża zarówno męża jak i żonę. Dzięki intercyzie możemy jednak samodzielnie ustalić zasady rozporządzania naszym majątkiem. Decydując się na rozdzielność majątkową, nawet po ślubie, możemy mieć osobne majątki i samodzielnie o nich decydować. Kiedy mamy rozdzielność majątkową możemy także samodzielnie zaciągać zobowiązania w postaci kredytu, gdyż będzie ono obciążać wyłącznie nas samych.

Niezależnie od wysokości naszych dochodów i posiadanego majątku, kiedy cenimy sobie niezależność, przed zawarciem związku małżeńskiego, powinniśmy zapoznać się z tym pojęciem.

 

Dodaj komentarz