Kredyt co to jest ? | Jak powinna wyglądać umowa kredytu ? | Blog

Kredyt – definicja

KREDYT – CO TO JEST

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe1 przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ UMOWA KREDYTU – DEFINICJA

Zgodnie z art. 69 ust. 2 powołanej ustawy2 umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności: 1) strony umowy; 2) kwotę i walutę kredytu; 3) cel, na który kredyt został udzielony; 4) zasady i termin spłaty kredytu; 4a) w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu; 5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany; 6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu; 7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu; 8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych; 9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje; 10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

UMOWA KREDYTU W KILKU ZDANIACH

Umowa kredytu to rodzaj umowy, którą zawieramy na piśmie. Umowa kredytu zawiera zobowiązania zarówno dla strony, która kredytu udziela, czyli banku bądź SKOKu oraz dla kredytobiorcy, czyli osoby fizycznej, prawnej bądź instytucji. Poza stronami, umowa kredytu musi określać kwotę oraz walutę kredytu. Kolejnym, bardzo istotnym punktem umowy kredytu, jest fakt, że musi ona określać cel, na który kredyt zostaje udzielony. Może to być np. zakup samochodu lub mieszkania. W tej sytuacji kredytobiorca nie otrzymuje żadnych pieniędzy. Kwota, którą określa umowa kredytu zostaje bezpośrednio przekazana do sprzedawcy towaru bądź usługi. Kredytobiorca otrzymuje gotówkę lub przelew na własny rachunek tylko w przypadku kredytu gotówkowego, a cel na który wyda pieniądze pochodzące z kredytu jest dowolny i zależy tylko od niego. Umowa kredytu określa ponadto, na jakich zasadach i w jakich terminach będzie spłacany zaciągnięty kredyt oraz wysokość oprocentowania kredytu. Kredytobiorca przystępując do umowy kredytu zobowiązuje się tym samy spłacać raty kredytu w określonych terminach wraz z należnymi odsetkami wynikającymi z zawartej umowy. Często niezbędne jest także ubezpieczenie kredytu, którego koszty ponosi również kredytobiorca. Ubezpieczenie kredytu pozwala nam na odroczenie spłaty kredytu w przypadku różnorodnych problemów finansowych. Warto zatem ubezpieczyć kredyt, szczególnie ten opiewający na duże sumy. W przypadku np. utraty pracy będziemy mieli możliwość odroczenia spłaty, co znacznie odciąży nasz budżet jak i nie spowoduje, że będziemy musieli się jeszcze bardziej zadłużyć między innymi po to aby móc spłacić kredyt, który już mamy. Umowa kredytu musi zawierać także warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2017 poz. 1876).

2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2017 poz. 1876).

Dodaj komentarz