Strony umowy leasingu | Umowa leasingu | Leasingodawca | Zbywający

Strony umowy leasingu

Strony umowy leasingu

Umowa leasingu

Pojęcie oraz wszelkie regulacje dotyczące umowy leasingu zawiera kodeks cywilny. Umowa leasingu jest więc umową cywilno prawną. Umowa leasingu jest umową zawieraną na piśmie, pod rygorem nieważności. Poprzez umowę leasingu jeden podmiot przekazuje drugiemu podmiotowi prawo do korzystania z danej rzeczy. Przez cały okres trwania umowy leasingu, leasingodawca jest właścicielem rzeczy, z której korzysta leasingobiorca. Dopiero ostateczna cena rzeczy i jej spłata, czyli także odrębna umowy, stanowi o przeniesieniu prawa własności do rzeczy. Umowa leasingu, jest to umowa, do której zawarcia niezbędne są minimum dwie strony.

Strony umowy leasingu

Umowa leasingu wyróżnia trzy podmioty. Dwa z nich występują zawsze. Jest to leasingodawca i leasingobiorca. Trzeci z nich to zbywający, który nie zawsze uczestniczy w tym procesie.

Leasingodawca

Zwany inaczej finansującym. Jest to podmiot, który oddaje przedmiot w użytkowanie innemu podmiotowi. Leasingodawca jest właścicielem tej rzeczy. Koniec okresu leasingowania nie przesądza o tym, ze leasingobiorca przestaje być właścicielem leasingowanego przedmiotu. Dopiero ostateczna kwota, po której korzystający może nabyć rzecz i jej opłacenie, przesądza o tym, że następuje zawarcie nowej umowy i przeniesienie prawa własności. Umowa leasingu jest umową odpłatną, na której finansujący zarabia.

Leasingobiorca

Inaczej nazywany korzystającym, gdyż zwyczajnie korzysta z rzeczy przekazanej mu w umowie leasingu. W zamian za to, że otrzymuje w użytkowanie przedmiot zobowiązuje się do regularnej spłaty rat. Jest to tak zwana opłata leasingowa. Ze względu na wysokość podatków Leasingobiorcą jest najczęściej jakieś przedsiębiorstwo. Osobie fizycznej zwyczajnie nie opłaca się brać przedmiotów w leasing. Umowa leasingu to znaczne korzyści dla leasingobiorcy. Korzystający może dostosować wysokość miesięcznych opłat leasingowych do swoich aktualnych możliwości finansowych. Takiej możliwości nie daje nam kredyt.

Zbywający

Podmiotem spotykanym w transakcji umowy leasingu jest także zbywający. Jest to podmiot, który przekazuje leasingodawcy prawo własności rzeczy. Pomiędzy zbywającym, a finansującym zawierana jest odrębna umowa własności, której duplikat musi otrzymać leasingobiorca. Zbywający może ale nie musi wystąpić w stosunku umowy leasingu.

Dodaj komentarz