Podstawowe wiadomości o akcjach i obligacjach - TRUST.ORG.PL

Podstawowe wiadomości o akcjach i obligacjach

Obligacje są popularnym instrumentem finansowym, który używany jest jako sposób na zabezpieczenie swojego majątku przed inflacją, a w przypadku bardziej ryzykownych obligacji – także jako forma inwestowania. Przez zakupem jakichkolwiek papierów wartościowych, warto posiąść podstawową wiedzę na ich temat. Co warto wiedzieć o obligacjach skarbowych i korporacyjnych?

Czym są te instrumenty finansowe?

Obligacje są dłużnymi papierami wartościowymi. Oznacza to po prostu, że emitent obligacji zaciąga dług u osoby, która te obligacje kupiła, i zobowiązuje się go spłacić po upływie ściśle określonego czasu. Żeby potencjalny pożyczkodawca miał motywację do przekazania swoich pieniędzy emitentowi, obligacje muszą być odpowiednio oprocentowane. Im mniej wiarygodny jest emitent (czyli im większe jest ryzyko jego niewypłacalności), tym oprocentowanie obligacji musi być większe.

Dwa główne rodzaje

Obligacje skarbowe

Obligacje można podzielić na dwie główne grupy. Mowa tu o obligacjach skarbowych i obligacjach korporacyjnych. Pierwsze z nich są emitowane przez Skarb Państwa i dostępne są do kupna na przeznaczonej do tego stronie rządowej. Wyróżnić można tu dwa rodzaje oprocentowania – oprocentowanie stałe i indeksowane inflacją. Oprocentowanie stałe tyczy się obligacji o terminie wykupu nie większym niż 3 lata. Jeśli obligacja jest indeksowana inflacją, oznacza to, że oprocentowanie jest powiększane o wartość inflacji w danym okresie. Stanowi to skuteczną ochronę przed spadkiem wartości pieniądza w czasie i, co za tym idzie, przed nieuchronnym wzrostem cen. Obligacje indeksowane inflacją są to obligacje 4-letnie i 10-letnie, a także obligacje rodzinne 6-letnie i 12-letnie.

Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne są z kolei emitowane przez poszczególne przedsiębiorstwa w celu pozyskania niezbędnego kapitału. Tak jak w przypadku obligacji skarbowych, i tutaj jest to nic innego, jak pożyczka zaciągana przez firmę w celu finansowania swoich działań. Obligacje emitowane przez pojedyncze przedsiębiorstwa są jednak dużo bardziej ryzykownymi instrumentami finansowymi, a jest tak ze względu na znacznie wyższe ryzyko niewypłacalności pojedynczego przedsiębiorstwa w porównaniu do Skarbu Państwa. Odpowiednio do tego ryzyka, oprocentowanie obligacji korporacyjnych nierzadko wielokrotnie przewyższa oprocentowanie obligacji skarbowych. Im mniejsza i mniej znana jest firma emitująca obligacje, tym większe oprocentowanie będzie musiała zaoferować potencjalnym obligatariuszom, aby ci ostatni byli skłonni powierzyć im swoje pieniądze.