Na czym polega windykacja? - TRUST.ORG.PL

Na czym polega windykacja?

Na czym polega windykacja?

Niespłacanie zobowiązań wobec wierzycieli jest obecnie jednym z największych problemów polskich przedsiębiorstw. Wierzycielami są właściwie wszystkie rodzaje firm, prowadzących najróżniejszą działalność gospodarczą, są to zarówno przedsiębiorstwa państwowe jak i prywatne. Wszystkie długi są jednak rejestrowane i w razie zadłużenia możliwe jest skuteczne odzyskiwanie długów. Windykacja polega na dochodzeniu roszczeń finansowych wobec wierzyciela z wykorzystaniem środków określonych w przepisach prawa. Windykacja może być przeprowadzana przez firmę windykacyjną a także przez kancelarię prawną, to od klienta oczekującego na spłatę długów zależy, gdzie zwróci się o pomoc.

Tego typu usługi świadczone są w całej Polsce. Windykacja zwykle zaczyna się od próby polubownego odzyskania należności dla wierzyciela. Dla wielu dłużników nabranie świadomości, że dług nie został zapomniany, bardzo często już na tym etapie kończy się windykacja Białystok zna przypadki, w których dłużnicy uświadomiwszy sobie, iż ich długiem zajął się już zewnętrzny podmiot natychmiast zwracali dług. Można tu mówić o pewnej presji psychologicznej, którą same z siebie wywierają firmy windykacyjne czy kancelarie zwracające się o spłatę należności. Takie sytuacje miały miejsce także w innych miastach Polski. Nie ulega wątpliwości, że o skutecznej windykacji można mówić także wówczas, gdy dłużnik decyduje się na zawarcie kompromisowej ugody umożliwiającej mu spłatę długów w ratach do których oczywiście doliczone są odpowiedniej wysokości odsetki będące karą za nieterminowe i niezgodne z pierwotną umową. Zawsze, jeśli sprawą zadłużenia zajmie się firma windykacyjna, dłużnik będzie zobligowany do spłaty jeszcze większej należności niż w pierwotnym okresie. Należy wiedzieć, że jeśli próba polubownego wyegzekwowania długów się nie powiedzie następuje sądowe odzyskiwanie długów Warszawa prowadzi wiele takich spraw każdego dnia, większość z nich kończy się ostatecznie przeprowadzeniem egzekucji komorniczej.

Jedną z częściej spotykanych w Polsce usług świadczonych przez firmy zajmujące się odzyskiwaniem długów jest obecnie faktoring. To rodzaj stosunku prawnego, w którym określona instytucja finansowa za pośrednictwem cesji zdobywa roszczenia zapłaty kwot należnych od klientów przedsiębiorcom, najczęściej dotyczy to kwestii związanych ze sprzedażą dóbr i nieodprowadzeniem opłaty za to w stronę przedsiębiorcy oddającego owe dobra w ręce handlowców.
Cesja polega na przeniesieniu wierzytelności z wierzyciela. W tym celu zawiera się stosowną umowę. Można więc w uproszczeniu stwierdzić, że faktoring to odkupywanie długów w celu samodzielnego wyegzekwowania spłaty należności. Nie ulega wątpliwości, że dla osoby zadłużonej moment, w który zawarta zostaje umowa faktoringu między wierzycielem a kolejnym podmiotem, jest jednocześnie momentem, w którym jego dług powiększa się o kolejną kwotę. Opłacalność odkupowania długów polega właśnie na tym, że firmy przejmujące na siebie prawo do roszczenia spłaty mogą w różny sposób doliczyć kolejne opłaty.

Jednocześnie należy pamiętać, że każdy dłużnik, który nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań poniesie straty z tytułu naliczania odsetek i innych opłat karnych. Skuteczna windykacja długów polega na wyegzekwowaniu od dłużnika spłaty należności, ale nie zawsze ma ścisły związek z factoringiem. Zadaniem firmy windykacyjnej jest uzyskanie zwrotu kwoty należnej zleceniodawcy, ale sama nie odkupuje długu, co ma miejsce w przypadku faktoringu, gdzie pierwotny wierzyciel odzyskuje swoją należność wypłaconą mu przez uczestnika operacji handlowej, nie ma więc prawa dalszego roszczenia spłaty długu. W przypadku, kiedy dłużnik nie reaguje na otrzymywane monity i nie spłaca długu. Bardzo często jest tak, że dłużnik nie oddając sum należnych wierzycielowi doprowadza go do bankructwa, pozbawiając możliwości rozpoczęcia nowych inwestycji czy przeprowadzenia restrukturyzacji. Korzysta się więc ze sprzedaży wierzytelności czemu służy giełda wierzytelności – na giełdzie wierzyciel odsprzedaje dług, odzyskuje swoje środki i może dowolnie nimi dysponować. Pożyczkobiorca ma od momentu przekazania wierzytelności zobowiązania wobec firmy, która odkupiła dług wystawiony na giełdzie wierzytelności.

Dodaj komentarz