Dla kogo jest estoński CIT, a kto nie skorzysta?

Dla kogo jest estoński CIT, a kto nie skorzysta?

Nowa forma opodatkowania, nazywana estońskim CIT-em jest wzorowana na tym obowiązującym w Estonii. Została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2020 roku. Co to jest estoński CIT?
Nowa forma podatku pozwala na unikanie płacenia podatku dochodowego CIT 9% lub 19%. Jednym z warunków jest inwestowanie zysku, zamiast wypłacanie go wspólnikom, jako dywidendy. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z estońskiego CIT, o tym szczegółowo poniżej.


Zatem, dla kogo estoński CIT?
1.Skorzystają z jego spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których wspólnikami są tylko i wyłącznie osoby fizyczne.

2.Podmioty, których mniej niż połowa dochodów pochodzi z wierzytelności, z odsetek i pożytków wszelkiego rodzaju, z części odsetkowej raty leasingowej, z poręczeń i gwarancji, z praw autorskich lub praw własności przemysłowej ( w tym z tytułu zbycia tychże praw), z realizacji i zbycia praw z instrumentów finansowych, a także z transakcji z podmiotami powiązanymi.

3.Spółka musi zatrudniać na umowę o pracę przynajmniej trzy osoby, w przeliczeniu na pełne etaty, przez co najmniej 300 dni w roku, bez zaliczania do tego grona wspólników pracujących w spółce.

4.Kto skorzysta na estońskim CIT, oprócz tego? Będą to spółki, które na comiesięczne wypłaty, dla co najmniej trzech osób fizycznych, zatrudnionych na podstawie innych umów niż umowa o pracę, nie wliczając wspólników, przeznaczają równowartość co najmniej trzech średnich krajowych pensji w sektorze przedsiębiorstwa.

5.Spółka w pierwszym roku działalności oraz w kolejnych dwóch latach nie musi spełniać wymogi zatrudnienia 3 osób, ale począwszy od drugiego roku, musi zwiększać zatrudnienie, tak aby docelowo były to przynajmniej

3 osoby, na warunkach jak w punkcie powyżej.
UWAGA: Mały podatnik zobowiązany jest do zatrudnienia przynajmniej jednego pracownika lub wypłacać osobie fizycznej, zatrudnionej na innej umowie o pracę, co najmniej średnią krajową.

6.Podatnik nie może posiadać udziałów i akcji w innych spółkach, tytułów z uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w instytucjach wspólnego inwestowania. Nie może też posiadać tytułów związanych z prawami i obowiązkami w spółce, która nie jest osobą prawną i tytułów z innych spraw majątkowych związanych z otrzymaniem świadczeń, będąc jednocześnie fundatorem. Nie może być beneficjentem fundacji, trustu, a także innego podmiotu lub stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Dla kogo estoński CIT, jeszcze jest przewidziany?
7.Dla podatników podnoszących nakłady na cele inwestycyjne, czyli wytwarzających lub nabywających fabrycznie nowe środki trwałe. Wysokość nakładów musi wynieść 15 proc wartości początkowej w kolejnych dwóch latach podatkowych. Inwestycje dla małego podatnika i rozpoczynającego działalność, kryteria inwestycyjne uznaje się za spełnione przy osiągnięciu połowy wymienionej wyżej wartości.
UWAGA: Inwestycje, które będą brane pod uwagę, to te z grupy Klasyfikacji Środków Stałych 3-8, czyli dotyczące różnego rodzaju maszyn i urządzeń. Do tej grupy nie zalicza się lokali, infrastruktury wodnej oraz środków trwałych, służących osobistym celom podatników, np. auto. Nie będą brane pod uwagę także opłaty leasingowe.

Zawiadomienie o wyborze tej formy składa się na okres 4 lat do naczelnika urzędu skarbowego.

Dodaj komentarz