Dlaczego niektóre kraje są bogate, a inne biedne? Przyczyny społeczne i ekonomiczne

Dlaczego niektóre kraje są bogate, a inne biedne? Przyczyny społeczne i ekonomiczne.

Przedmiotem badań przedstawicieli nauk społecznych jest między innymi ustalenie, czemu niektóre państwa są biedne, a inne bogate. Stopień rozwoju społeczno-gospodarczego państwa zależy od wielu czynników i w bezpośredni sposób przekłada się na poziom życia obywateli. W krajach wysoko rozwiniętych mieszkańcy cieszą się swobodnym dostępem do niemal wszystkich dóbr i usług, podczas gdy w krajach tak zwanego Trzeciego Świata olbrzymi odsetek ludzi żyje w nędzy. Dlaczego tak jest?

Przyczyn można doszukiwać się na wielu płaszczyznach. Zaliczają się do nich między innymi uwarunkowania przyrodnicze, czyli klimat, ukształtowanie powierzchni i dostęp do surowców naturalnych, uwarunkowania historyczne, takie jak kolonializm i imperializm, kulturowe, czyli podejście społeczeństwa do takich kwestii jak edukacja i religia. Największe znaczenie mają jednak czynniki polityczne i ekonomiczne. Te pierwsze, do których można zaliczyć między innymi różnice między gospodarką centralnie planowaną i wolnorynkową, przekładają się w ogromny sposób na poziom rozwoju państw. Z kolei uwarunkowania ekonomiczne, czyli zasoby finansowe państwa, niemal całkowicie determinują możliwości rozwoju i inwestycji w postęp społeczno-gospodarczy.

Sytuację gospodarczą mierzy się uwzględniając takie aspekty jak udział usług w Produkcie Krajowym Brutto, roczne tempo wzrostu PKB, stopa bezrobocia, wydajność rolnictwa i przemysłu, ale też czynniki bardziej społeczne, np. średnią długość życia, liczbę lekarzy na 1000 mieszkańców i nawet tak podstawowe dla Europejczyków elementy życia jak dostęp do czystej wody pitnej.

Cechą współczesnego świata jest wyraźnie widoczne zróżnicowanie państw pod względem społecznym i gospodarczym. Na rozwój poszczególnych regionów globu wpływają m. in dostępność dóbr naturalnych, sytuacja polityczna i względy kulturowe. Ważną rolę odegrały także procesy historyczne. Nie jest przypadkiem, że to Europa jest najbardziej rozwiniętą częścią świata. Oprócz klasycznego podziału na państwa wysoko, średnio i słabo rozwinięte specjaliści używają także określenia Bogata Północ i Biedne Południe. Znaczna część światowego PKB wytwarzana jest w krajach leżących w strefie północnej.

W celu zniwelowania nierówności podejmowanych jest wiele działań. Odbywają się one na płaszczyznach: finansowej (darowizny i kredyty), rzeczowej (dostarczanie dóbr, np. leków i żywności) i technicznej (przeprowadzanie szkoleń i udzielanie porad). Wsparciem zajmują się organizacje międzynarodowe i instytucje rządowe. Przynosi to skutki. W ostatnich latach znacznie zmniejszyła się liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie. Na tym polu czeka nas jednak jeszcze dużo pracy

Dodaj komentarz