Czym się różni kredyt od pożyczki? - TRUST.ORG.PL

Czym się różni kredyt od pożyczki?

Czym się różni kredyt od pożyczki?

Sytuacja finansowa gospodarstw domowych czy firm jest uzależniona m.in. od regularnych wpływów na konto. Czasami jednak pojawia się moment, w którym niezbędne jest zaciągnięcie zadłużenia. W takim przypadku można zdecydować się na kredyt lub pożyczkę. Czym jednak różnią się od siebie te produkty?

Co to jest kredyt?

Na wstępie warto zastanowić się nad definicjami każdego z tytułowych produktów. Jako pierwszy opiszmy kredyt bankowy. Kluczowe zagadnienia znajdziemy w ustawie prawo bankowe. Art. 69 mówi o tym, że kredytem jest zobowiązanie pieniężne, które bank udziela kredytobiorcy. Co więcej, kredytobiorca zobowiązuje się oddać wspomnianą kwotę w określonym terminie wraz z odsetkami, a także przeznaczyć ją na określony w umowie cel. Już na pierwszy rzut oka widać kilka wytycznych co do produktu, jakim jest kredyt. Ponadto sama umowa kredytowa powinna zawierać m.in.:

  • strony umowy;
  • kwotę kredytu oraz walutę, w jakiej został udzielony;
  • cel, na jaki będzie przeznaczony kredyt;
  • całkowity koszt zobowiązania.

Jak widać, kredyt można określać jako produkt konkretnego celu i przeznaczenia. Oznacza to, że kredytobiorca co do zasady nie może przeznaczyć tych środków na dowolny produkt czy usługę. Innymi słowy, umowa kredytowa ściśle określa to, na co został udzielony kredyt.

Czym jest pożyczka?

Znając już definicję kredytu, bez problemu można zająć się pożyczką. W tym przypadku definicja tego produktu jest nieco inna. Mimo że wiele osób stosuje te pojęcia zamienne, to w rzeczywistości różnią się one od siebie dość istotnie. W przypadku pożyczki odpowiednim aktem prawnym jest kodeks cywilny. Art. 720 mówi wprost o umowie pożyczki, określając ją jako przeniesienie oznaczonej ilości pieniędzy lub rzeczy na pożyczkobiorcę, który jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu tej gotówki lub rzeczy w określonym czasie. Co ciekawe, pożyczka w przeciwieństwie do kredytu bankowego może, ale nie musi być oprocentowana. Ponadto mogą udzielać ją dowolne podmioty, a nie tylko banki. Jeżeli jej kwota nie przekracza 1000 zł, wówczas umowa pożyczki może zostać zawarta ustnie.

Czym różni się kredyt od pożyczki?

Jak można wywnioskować z powyższych definicji, kredyt jest produktem odmiennym od pożyczki. Przede wszystkim należy wskazać na to, że może go udzielać bank lub instytucja działająca w oparciu o prawo bankowe (np. spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa). Co więcej, kredyt jest produktem odpłatnym, co oznacza, że naliczane są od niego odsetki. Poza tym jest udzielany na konkretny cel, a jego umowa musi być zawsze sporządzona w formie pisemnej. 

Patrząc z kolei na definicję pożyczki już na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że ma uregulowanie w innych przepisach prawa, a mianowicie w kodeksie cywilnym. Ponadto może ją udzielić niemal dowolny podmiot (nawet osoba fizyczna). Pożyczka nie zawsze jest odpłatna, a jej przedmiotem mogą być również rzeczy. W przypadku, gdy jej kwota nie przekracza 1000 zł może zostać zawarta w formie ustnej.

Dodaj komentarz