SKOK-i - TRUST.ORG.PL

SKOK-i

SKOK jest to skrót od Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Jest to zarazem współdzielcza instytucja, która przynależy do szerokiej grupy instytucji finansowych. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa charakteryzuje się tym, że zrzesza pewną grupę osób, które są ze sobą powiązane przede wszystkim więzią odnoszącą się do miejsca pracy, jak również do przynależności do tego samego stowarzyszenia zawodowego lub społecznego.

Co należy zaliczyć do podstawowej różnicy między bankiem, a em?

Do podstawowej różnicy między bankiem, a em należy zaliczyć w szczególności to, że:

  • SKOK działa w celach niezarobkowych i udziela wsparcia finansowego swoim członkom na preferencyjnych warunkach
  • SKOK działalność swoją prowadzi w oparciu o spółdzielnię
  • SKOK jest instytucją pozabankową i stanowi odpowiednik funkcjonujących za granicą uni kredytowych

Kto może zostać członkiem SKOK-u?

Członkiem SKOK-u nie może zostać nikt inny, jak tylko osoby fizyczne. Osoby te muszą być ze sobą powiązane w sposób organizacyjny albo zawodowy. Oprócz tego muszą one: wypełnić deklarację członkowską, wnieść opłatę wpisową, wykupić minimum jeden udział, jak również wpłacić obowiązkowy wkład członkowski na użytek spółdzielni. Jeżeli chodzi o wykupienie udziału to należy zaznaczyć, że podlega on zwrotowi w sytuacji, gdy członek zdecyduje się na rezygnację z członkostwa.

Jaka jest regulacja prawna funkcjonowania Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej?

Do regulacji prawnej Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej trzeba zakwalifikować Ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 5 listopada 2009 roku. Ustawa ta wyraźnie określa cele, zasady udzielania pożyczek i kredytów, jak również zasady przeprowadzania rozliczeń finansowych. podlegają Komisji Nadzoru Finansowego. W związku z tym Komisja Nadzoru Finansowego jest zobowiązana każdego roku tworzyć raport na temat funkcjonowania tej instytucji finansowej. Jak wynika z raportu, który został przeprowadzony w ubiegłym roku – w Polsce działało aż 29 SKOK-ów, których zgromadzone fundusze szacowało się aż na 16 mln złotych. cieszą się co roku coraz większą popularnością wśród Polaków, ponieważ stanowią świetną alternatywę dla ofert banków komercyjnych. Oprócz tego należy również zaznaczyć, iż rynek SKOK-ów utrzymuje w dalszym ciągu bardzo dużą wypłacalność, mimo minięcia okresu jego świetności. Do jednych z najpopularniejszych SKOK-ów należy zaliczyć Kasę Stefczyka.