Brak spłaty zobowiązań finansowych - TRUST.ORG.PL

Brak spłaty zobowiązań finansowych

W związku z coraz częściej spotykanym zjawiskiem niespłacania zobowiązań finansowych wobec wierzyciela, w całym kraju powstają firmy windykacyjne, które wykorzystując wszystkie dostępne, zgodne z polskim prawem środki dążą do wyegzekwowania zwrotu długu. Jeszcze kilkanaście lat temu takie usługi świadczyły właściwie wyłącznie kancelarie prawnicze, które oczywiście nadal mają uprawnienia do tego typu czynności. Nie ma jednak wątpliwości, że to ze względu na wzrastającą liczbę niespłacanych długów rozwija się profesjonalna windykacja, jak właściwie każde inne miasto w kraju pozwala wierzycielowi na wynajęcie specjalistów zajmujących się ściąganiem długów. W związku z rosnącą konkurencją, firmy windykacyjne oferują swoje usługi na różnych, korzystnych dla klienta zasadach.

Często jest to windykacja bezzaliczkowa, czyli taka, za którą płaci się dopiero po uzyskaniu przez windykatorów realnych efektów podejmowanych działań, czyli po prostu spłaty długu wierzycielowi będącemu w tym wypadku zleceniodawcą. Windykacja często prowadzona jest także za granicą, co jest zdecydowanie trudniejszym zadaniem i rzadko pohamują się go kancelarie prawnicze, ponieważ więcej narzędzi do takich operacji mają firmy windykacyjne Poznań jest przykładem miasta, w którym takie czynności są podejmowane stosunkowo często.

O skuteczności działań mających na celu ściąganie długów często decydują indywidualne umiejętności osób prowadzących daną sprawę. Dla wierzycieli istnienie firm windykacyjnych jest często jedynym sposobem na wyegzekwowanie należnych im środków. Nierzadko windykator kieruje sprawę do sądu w celu rozpoczęcia postępowania komorniczego. Oczywiście, każda windykacja rozpoczyna się od próby polubownego rozwiązania konfliktu, ale te czynności rzadko przeciągane są na okres dłuższy niż miesiąc. To jak skuteczna jest windykacja Warszawa pokazuje właściwie każdego dnia, bo  można odnotować, że coraz mniejsza ilość spraw trafia do sądów rejonowych, ponieważ firmy windykacyjne uzyskują zwrot na etapie pozasądowego dochodzenia roszczeń.

Najnowsze badania pokazują, że Polacy mają coraz większe problemy ze spłacaniem długów, zarówno, kiedy są to kredyty bankowe jak i w przypadkach takich jak np. spłacanie rat wyznaczonych w umowie leasingowej, zwrot należności za towar przyjęty do obrotu handlowego itp. Jednocześnie w Polsce pojawia się coraz więcej firm świadczących usługi windykacyjne. Taką działalność mogą prowadzić także kancelarie prawnicze, które uzyskały od wierzyciela pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy. Windykacja zawsze zaczyna się od próby polubownego rozwiązania sprawy. Podmiot upoważniony wysyła dłużnikowi monit, w którym informuje o fakcie, iż został zobowiązany do wyegzekwowania kwoty zadłużenia oraz przekazuje informację o konsekwencjach nie wywiązania się ze zobowiązania w przewidzianym terminie. Bardzo często na tym etapie dłużnik podejmuje dialog z wierzycielem, którego rezultatem jest ustalenie nowych warunków spłaty zobowiązania.

Niewątpliwie działa tu czynnik o charakterze psychologicznym. Mianowicie dłużnik nabiera świadomości, że nie ma możliwości uniknięcia poważnych konsekwencji niewywiązania się ze zobowiązania. Jeśli jednak te działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, podejmowane są działania sądowe, które nierzadko kończy windykacja komornicza. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który ma prawo do wykonywania rozstrzygnięć o roszczeniach w sprawach cywilnych, a do takich zalicza się egzekwowanie długu.

Egzekucja komornicza polega na zajęciu przez niego własności dłużnika, która będzie stanowiła równowartość przedmiotu zadłużonego. Może dotyczyć to zarówno środków finansowych, np. przez zajęcie konta bankowego, jak i przedmiotów materialnych, które zostaną wystawione na licytację. Nie ulega wątpliwości, że dzięki takim uprawnieniom nadanym komornikom ściąganie długów zwykle jest skuteczne, jednak większość dłużników dąży do polubownego rozwiązania konfliktu i zawarcia kompromisu. Dłużnicy są informowani o uprawnieniach ale także obowiązkach komornika, dlatego mają świadomość, że wejście windykacji na drogę sądową zamknie możliwość negocjowania nowych, możliwych do zrealizowania bez ponoszenia jeszcze większych szkód, warunków z wierzycielem.