Etapy udzielania kredytu bankowego | Analiza przez bank? | Trust Blog

Etapy udzielania kredytu bankowego

Etapy udzielania kredytu bankowego

KREDYT BANKOWY

Kredyt jest umową zawieraną w formie pisemnej przez strony. W związku z tym do zawarcia umowy potrzebne jest oświadczenie woli stron umowy. Czyli potocznie mówiąc, w tym przypadku, nic nie dzieje się samo, i aby doszło do podpisania umowy kredytu, proces musi zostać przez kogoś zainicjowany. Dlatego też wyróżniamy etapu procesu kredytowania.

ETAPY KREDYTOWANIA: ZŁOŻENIE WNIOSKU O KREDYT

Tak jak mówiliśmy, aby rozpocząć proces udzielania kredytu potencjalny kredytobiorca musi wystąpić do banku z wnioskiem o udzielenie kredytu. Udzielenie kredytu następuje na wniosek, który musi zawierać w szczególności takie informacje jak kwota, którą chcemy pożyczyć od banku oraz na jaki cel mamy zamiar wydatkować pozyskaną kwotę środków pieniężnych. We wniosku o kredyt musimy także zawrzeć informację o naszej sytuacji finansowej. Ponadto, musimy wskazać także nasze aktualne zadłużenie. Wniosek o kredyt powinien także określać okres kredytowania i terminy spłaty oraz jaką formę zabezpieczenia kredytu chcielibyśmy wybrać.

ANALIZA PRZEZ BANK SYTUACJI FINANSOWEJ WNIOSKODAWCY

W tym momencie pojawia się także pojęcie zdolności kredytowej. Potencjalny kredytobiorca na żądanie banku ma obowiązek przedstawić informację o swoim zatrudnieniu, zarobkach oraz o aktualnym zadłużeniu, w tym innych kredytach i pożyczkach. Zdolność kredytowa to określenie czy potencjalny kredytobiorca będzie w stanie terminowo spłacać raty kredytu wraz z odsetkami. Ponadto, bank sprawdza w Biurze Informacji Kredytowej historię kredytową wnioskodawcy. Dlatego tez tak ważne jest nie tylko samo spłacenie zaciągniętego kredytu ale także terminowość spłat poszczególnych rat. Nic bowiem nie umknie bankowi. Co więcej w przypadku gdy nie spłacaliśmy wcześniej zaciągniętego kredytu to podstawa dla banku aby odmówić przyznania kolejnego. Dlatego warto dbać o swoją historię kredytową.

DECYZJA BANKU

W odpowiedzi na złożony wniosek bank przeprowadza analizę sytuacji finansowej wnioskodawcy na podstawie przedłożonych dokumentów oraz informacji z BIK. Na tej podstawie bank podejmuje decyzję czy udzieli kredytu czy też nie. Jeśli tak to w jakiej wysokości, na jaki okres, z jakim oprocentowaniem i za jaki koszt itd.

ZAWARCIE UMOWY

Jeśli bank zgodzi się udzielić nam kredytu, a nam jego warunki będą odpowiadały, następuje zawarcie umowy. Umowa kredytowa jest zawarta w momencie jej podpisania i staje się wiążąca dla stron umowy.

WYPŁATA ŚRODKÓW

Po zawarciu umowy bank wypłaca kwotę na jaką opiewa zawarty kredyt, kredytobiorcy. Wypłata środków następuje w formie przewidzianej umową np. poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany przez kredytobiorcę.

UPRAWNIENIA KONTROLNE BANKU

Bank zgodnie z treścią zawartej umowy ma prawo kontroli czy środki pochodzące z kredytu zostały właściwie wydatkowane. Przede wszystkim chodzi o to czy kwota kredytu została przeznaczona na cel wskazany w umowie. Ponadto, bank ma prawo do kontroli terminowości spłat. w przypadku gdy nie dokonujemy spłaty rat w terminie określonym w umowie bank może nałożyć na nas odsetki od nieterminowej spłaty kredytu.

 

 

Dodaj komentarz